Általános szerződési feltételek

Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a Caliban Bt. (7632 Pécs, Nyárfa u. 11.) (a továbbiakban: Fordítóiroda, Online Fordítóiroda, vagy Fordítóiroda Online) az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését:

1. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme

1.1 Az Online Fordítóiroda a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja hagyományos, papíralapú dokumentumok, e-mailen, illetve személyesen leadott elektronikus anyagok fordítását magyarról idegen nyelvekre és fordítva, általános és különböző szakterületeken, továbbá szóbeli fordítást, azaz tolmácsolást, valamint lektorálást.
Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.
Szóbeli fordításnak – tolmácsolásnak - minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre.
Lektorálásnak minősül az Online Fordítóiroda vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése, esetleges korrektúrája a szakma kifejezésrendszere alapján, melynek díjszabása a fordítási díjon felül értendő.
Szakszerkesztésnek minősül a normál szövegszerkesztésnél magasabb igényű szerkesztés, melynek díjszabása egyedi megállapodás szerint történik.

1.2 Hivatalos a fordítás akkor, ha azt az Online Fordítóiroda záradékával látja el, az eredeti dokumentummal vagy az eredeti dokumentum másolatával összefűzi és bélyegzőjével tanúsítja.

2. A szolgáltatás megrendelése

2.1 Fordítás megrendelése személyesen, postai úton vagy e-mailen, de minden esetben írásban történik az általunk előzetesen vállalt határidők, fordítandó nyelv és a célnyelv megadásával, valamint a várhatóan felmerülő költségek feltüntetésével, továbbá az elkészült anyag átvételi módjának pontos megadásával. A megrendelés a Megrendelés űrlap kitöltésével együtt érvényes.

2.2 A megrendelés kizárólag munkatársunk írásbeli visszaigazolásával válik elfogadottá.

2.3 A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel együtt rendelkezésünkre álljon a fordításhoz szükséges összes dokumentum, ellenkező esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik. Az elkészült fordítást a megrendelésben kért módon, e-mailen, postai úton vagy személyesen irodánkban adjuk át.

2.4 Megrendelő a Megrendelés űrlapon található check-box kitöltésével igazolja, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadta.

2.5 Fordítás, illetve lektorálás esetén az Online Fordítóiroda az átadott dokumentumot ellenőrzi, amennyiben fordítást akadályozó hibát észlel, azonnal felveszi a kapcsolatot a Megbízóval.

2.6 Az Online Fordítóiroda a vállalkozás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért az Online Fordítóiroda úgy felel, mintha maga járt volna el. Az Online Fordítóiroda a fordítást jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon köteles szolgáltatni. A fordítandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására az Online Fordítóiroda csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a terminológiák fordítását is az Online Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

3. A szolgáltatás díja

3.1 A szolgáltatás díját az Online Fordítóiroda érvényes díjszabása vagy a megrendelésre adott írásbeli árajánlata határozza meg. Írásbeli árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.

3.2 Az írásbeli fordítások elszámolása (amennyiben nem tartozik a fix áras dokumentumok közé) az elkészült fordítás (célnyelvi szöveg) szóközökkel együtt számított karaktereinek száma alapján történik. Az Online Fordítóiroda, a Megrendelővel történő megállapodás alapján jogosult azonban más elszámolási egységet is meghatározni, ill. egyösszegű vállalkozói díjat megállapítani. Ezt figyelembe véve készítjük el az árajánlatot, melyet e-mailben megküldünk Önnek. Ezen az áron a későbbiek folyamán már nem változatunk.

3.3 Tolmácsolás mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő (óra, nap vagy hónap), amelybe beleszámít a szünetekre és az étkezésre, illetve - vidéki vagy külföldi teljesítés esetén - a helyszínre utazásra fordított idő ugyanúgy, mint a tolmácsolás tervezett kezdési időpontjához képest - a tolmácsnak fel nem róható okból - bekövetkező késedelem miatti kényszerű várakozás időtartama. Külföldi teljesítés esetén a megbízási díj egyedi megállapodás tárgya.

3.4 Az Online Fordítóiroda kis összegű írásbeli és szóbeli fordítási megrendelések teljesítése esetén, a csekély szolgáltatási díjjal arányban nem álló ügyintézési költségeinek fedezésére minimális térítési díjat, ún. alapdíjat állapít meg.

3.5 Az Online Fordítóiroda árajánlata csakis írásban (levél, e-mail) és – feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz érvényességi időtartamot - legfeljebb az árajánlat dátumától számított 1 hónapon belül érvényes.

3.6 Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben azt a fordítás színvonala indokolja, az Online Fordítóiroda jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani.

3.7 A Megrendelő kérheti a már elkészített és leszállított fordítás módosítását. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, az Online Fordítóiroda jogosult a teljes szöveg után lektorálási díjat felszámítani.
Ha a Megrendelő csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb esetleges járulékos szolgáltatásait számlázza a Megrendelőnek.

3.8 Amennyiben az elkészült fordítást az Online Fordítóiroda elektronikus formában (fájlban) és úton (e-mailben) juttatja el a Megrendelőhöz, külön kérésre egy nyomtatott példány térítésmentesen kérhető, melynek átvételi módjára az átvételre vonatkozó szabályok vonatkoznak.
A fentiek alól kivételt képez a hivatalos fordítás, ahol egy nyomtatott példányt már magába foglal a vállalási ár. További példányok külön kérésre és felár ellenében nyomtathatók.

4. Vállalási határidők

Fordítás és lektorálás esetén az Online Fordítóiroda a megrendeléseket az alábbi határidőkre teljesíti:

4.1.
Normál határidő: 8-10.000 célnyelvi karakter/ munkanap: 3 munkanap.
Sürgős határidő: 12-15.000 célnyelvi karakter/ munkanap: 2 munkanap.
Expressz határidő (24 órán belül): 8-10.000 célnyelvi karakterig: a fordítás díjának beérkezését követően 24 órán belül.

4.2 A vállalási határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap valamint az átadás és átvétel napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg az Online Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti. Ilyen esetben a vállalási határidő ezzel arányosan meghosszabbodik.

4.3. A Megrendelő, a teljesítési határidőkről és a vállalási árakról, az ajánlatkérés során tájékozódhat.

4.4 Amennyiben a Megrendelő nem jelöli meg határidő igényét, az Online Fordítóiroda a normál teljesítési határidőt veszi figyelembe.

4.5 Egyéb megállapodás hiányában az elkészült fordítás leszállításának időpontja a megrendelésben vállalt határnap.

5. Fizetési feltételek

5.1 A fizetés módja banki átutalás, vagy készpénz. Az árajánlatban megadott díjról állítjuk ki a számlát a Megrendelő űrlapon megadott számlázási adatok alapján, amelyet a Megrendelő lapon megadott e-mail címre megküldünk.

A fordítás megkezdése és a vállalási határidő, az utalás munkanapon 08.00-16.00 óra között bankszámlánkra történő beérkezését követő munkanaptól kezdődik.

Az elkészült fordítást a vállalási időn belül, a Megrendelő lapon megjelölt módon küldjük meg.

Az e-mailben korábban megküldött számla nem kerül postázásra, csak külön kérésre, ennek díja a mindenkori díjszabás szerint.

Átutalás esetén a Megrendelő a Közlemény rovatban a fizetés azonosítása érdekében köteles feltüntetni a számlaszámot, ennek elmulasztása esetén a beazonosítás nehézsége miatt Fordítóirodánk nem vállalja a felelősséget a vállalt határidő betartásáért.

Ha a megbízási díj kiegyenlítése korábbi megegyezések alapján nem banki átutalással történik, akkor azt készpénzben kell teljesíteni.

5.2 Az Online Fordítóiroda szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. Az Online Fordítóiroda a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

A Megrendelő a számla teljes megfizetésével határozatlan idejű, korlátlan felhasználási jogot szerez az Online Fordítóiroda által végzett szolgáltatások eredményeként létrejött szövegekre, amely magában foglalja ezen szövegek átdolgozásához és a szövegek többszörözéséhez való jogosultságot is, valamint Megrendelő a szövegekkel ezután szabadon rendelkezik.

6. A megbízástól való elállás

6.1 A Megrendelő, a már kiszámlázott írásbeli szolgáltatás (fordítás, lektorálás) esetén következmények nélkül elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha érdekmúlásának az Online Fordítóiroda részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját.

Amennyiben a kiszámlázott fodítási díj utalása 30 napon belül nem történik meg, a megrendelést automatikusan töröljük.

6.2 Amennyiben a Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt tolmácsolást, a tolmácsolás idejét megelőző 24 órán belül visszavonja, úgy a megrendelt tolmácsolási idő felét köteles megfizetni.

7. Minőségi kifogás és szavatosság

7.1 Az Online Fordítóirodának a fordítást jó minőségben kell elkészítenie, oly módon, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására az Online Fordítóiroda nem köteles (kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat az Online Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta).

7.2 A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon belül, tolmácsolás esetén pedig a teljesítés során, vagy legkésőbb a teljesítést követő 3 naptári napon belül élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel.

7.3 A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell az Online Fordítóirodának eljuttatni.
Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani az Online Fordítóiroda számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az az Online  Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. A Megrendelő a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet az Online  Fordítóirodával szemben, amennyiben kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett.

7.4 Ha az Online  Fordítóiroda a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő az Online  Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

7.5 Az Online Fordítóiroda maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető (ld. Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit).
Az Online Fordítóiroda kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre.

7.6 Szóbeli fordítás esetén a Megrendelő köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelő az Online  Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

7.7 Ha az Online  Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

7.8 A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál az Online  Fordítóiroda felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megrendelő a megrendelésében közölte a fordítás célját, és ha az Online  Fordítóirodának módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben az Online  Fordítóiroda a korrektúráért külön díjat számíthat fel.

7.9 Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni.

7.10 Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására szavatosság nem érvényesíthető.

7.11 Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt) helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át az Online  Fordítóirodának, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

7.12 Az Online Fordítóiroda nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

7.13 A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért az Online  Fordítóiroda felelősséget nem vállal.
Az Online Fordítóiroda a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

7.14 Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja az Online  Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben az Online  Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

7.15 A számok reprodukálása a forrásszöveg alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért az Online  Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

7.16 Az Online Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

7.17 Az Online Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

7.18 A Megrendelő által az Online  Fordítóiroda rendelkezésére bocsátott papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás átadásakor vissza kell adni a Megrendelőnek, postai úton történő teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben a Megrendelő köteles az átvételről gondoskodni. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik azok átvételéről, az Online  Fordítóiroda 6 hónapig tárolja, majd megsemmisíti őket.

7.19 Az Online Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy minden belső és külső munkatársát, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi.

8. A felelősségvállalás kizárása

Az Online Fordítóiroda nem vállal felelősséget a korábban vállalt határidő be nem tartása miatt a Megbízót ért közvetlen vagy közvetett károkért, amennyiben a késedelem okai az alábbiakra vezethetők vissza, de nem korlátozódnak ezekre, internetes kapcsolat meghibásodása, az elektronikus levelezőrendszerek megbízhatatlansága, áramszünet, áramkimaradás, vagy ezek által okozott károsodás, hardware hiba, software hiba az Online  Fordítóiroda vagy alvállalkozójának rendszerében, továbbá a fordítással megbízott alvállalkozó előre nem látható balesete, sérülése, munkaképtelensége, az anyag leadásában – átmeneti – egészségügyi probléma miatt történő akadályoztatása, vagy bármely más olyan lehetséges esemény, körülmény vagy eset, ami az Online  Fordítóiroda hatáskörén kívül esik. Az Online Fordítóiroda ilyen esetben köteles a hiba/késedelem okának felfedezését követően haladéktalanul értesíteni a Megbízót és tájékoztatni az elhárítás/teljesítés lehetséges legkorábbi időpontjáról. Ilyen esetben a fennálló megrendeléstől elállni nem lehet. A probléma elhárulása után haladéktalanul leadott fordítás kifizetése sem részben sem egészben nem tagadható meg – ez bírósági eljárás kezdeményezését (fizetésképtelenségre hivatkozva a cég felszámolásának elindítását) vonja maga után.

9. A szerződés megszűnése

A Megrendelő és az Online  Fordítóiroda között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Az Online Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítási vagy tolmácsolási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas – ideértve többek között a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során. Amennyiben az Online  Fordítóiroda a megbízások teljesítését alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

10.2 A fordítás megrendelése egyben az Online Fordítóiroda Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti.

10.3 Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) visszavonásig érvényesek.

11. Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

11.1 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy az Online  Fordítóiroda szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, szakmai jellegű viták felmerülése esetén, a Felek felkérik az Országos Fordítóirodát, hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértőbizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság elutasítja. A döntőbizottság döntését a Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

11.2 A szerződéses viszonyból egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére az Online  Fordítóiroda székhelye szerinti bíróság illetékes.

Pécs, 2019. december 30.

Fenyvesi Gyöngyi
ügyvezető, okl. szakfordító

Adatvédelem

Az Ön által megadott adatokat az Online Fordítóiroda kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. postaszolgálat, aki az Online Fordítóirodától kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célnyelv?

Amelyik nyelvre a fordítást kéri.

Mi az elszámolás alapja?

Általában a lefordított szöveg alapján számoljuk ki a fordítási díjat. A szöveg karaktereit számoljuk szóközökkel együtt és ezt szorozzuk be a vonatkozó fordítási díjjal. Az elszámolás alapját a Word szövegszerkesztő statisztikája, Eszközök -> Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel, ill. Windows 7-ben a képernyő bal alsó sarkában a Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel menüpont adja.

Hiteles, hivatalos, záradékolt fordítás?

Fordításainkat kérésre tanúsítással látjuk el. A bizonyítványok, okmányok és szerződések fordítását fordítóirodánk záradékával és bélyegzőjével látjuk el, ami igazolja, hogy a fordítást az Online Fordítóiroda készítette, és az tartalmilag megegyezik a forrásnyelvi dokumentummal. A fordítást az eredeti dokumentummal összefűzve adjuk át.